top of page

Israel - מדינת הלאום של העם היהודי

חוק־יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי*

עקרונות יסוד 1( .א( ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל.
)ב( מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו
הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית.
)ג( מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי.
2( .א( שם המדינה הוא "ישראל". סמלי המדינה
)ב( דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.
)ג( סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל"
למרגלותיה.
)ד( המנון המדינה הוא "התקווה".
)ה( פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק.
3 .ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. בירת המדינה
שפה 4( .א( עברית היא שפת המדינה.
)ב( לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות
ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.
)ג( אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו
של חוק־יסוד זה.
5 .המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות
הקשר עם העם
היהודי
בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם. 6( .א( המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים
)ב( המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי.
)ג( המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי
בקרב יהדות התפוצות.
התיישבות יהודית7 .המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם
הקמה וביסוס שלה.
השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק. 8 .הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי; לוח רשמי
יום העצמאות
וימי זיכרון
9( .א( יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה.
)ב( יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון
רשמיים של המדינה.
את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק. 10 .שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים זכות לקיים ימי מנוחה ושבתון
11 .אין לשנות חוק־יסוד זה אלא בחוק־יסוד שהתקבל ברוב של חברי הכנסת. נוקשות
בנימין נתניהו

bottom of page