top of page

Israel - The Golan Heights Laws - Hebrew

1981-חוק רמת הגולן, תשמ"ב

החלת המשפט

1. המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח רמת הגולן כמתואר בתוספת.

תחילה

2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

ביצוע ותקנות

3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף ברמת הגולן ערב תחילתו של חוק זה.

bottom of page