top of page

8 Burning Questions about Israel and the Territories - Hebrew

In Hebrew

ממשלת ישראל הצהירה על כוונתה להחיל את החוק הישראלי על אזורים ביו"ש החל מיום 01.07.20 .מאז חשיפת
התכנית, השיח הדומיננטי בקהילה הבינלאומית הוא שלילי מאוד, כאשר נשמעים קולות המגנים השכם והערב את
״אי-חוקיות הסיפוח״. ניתוח מקיף ואובייקטיבי של הזכויות המשפטיות של ישראל נעדר לחלוטין מהדיון.
מסמך זה מהווה מדריך קצר הנועד להבהיר את המונחים והסוגיות המשפטיות העיקריות העומדות על הפרק. הוא
מציע מענה לשאלות וטענות ביקורתיות הסובבות את החזקת השטח על ידי מדינת ישראל בראי המשפט הביננ
לאומי.

bottom of page