top of page

Israel - The Jerusalem Basic Law - Hebrew

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל1

ירושלים -
1 .ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. בירת ישראל
מקום מושבם
של הנשיא,
הכנסת,
הממשלה ובית
המשפט
העליון
הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. 2 .ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה,
שמירת
המקומות
הקדושים
3 .המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל
פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש
או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות. הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם
פיתוח
ירושלים
4) .א) הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של
ירושלים ועל רווחת תושביה על ידי הקצאת
משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד
ועדת הכספים של הכנסת. לעיריית ירושלים (מענק הבירה) באישור
(ב) לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות
בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של
ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים
אחרים.
לביצוע סעיף זה. (ג) הממשלה תכונן גוף או גופים מיוחדים
שטח תחום
2 ירושלים
(תיקון מס' 1(
5 .תחום ירושלים כולל, לענין חוק-יסוד זה, בין השאר,
את כל השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת
ביוני 1967 ,(שניתנה לפי פקודת העיריות. תחום עיריית ירושלים מיום כ' בסיון התשכ"ז (2

איסור על
העברת
סמכויות
(תיקונים
מס' 1 ו-2(
6 .לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר
אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה,
כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים,
ובכלל זה השטח המתואר בתוספת לאכרזה על
הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ' בסיוון
, שניתנה לפי פקודת
התשכ"ז (28 ביוני 1967(3
. העיריות, והכול כפי שהיה בתוקף ביום תחילתו של
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2(4
נוקשות
(תיקונים
מס' 1 ו-2(
7 .אין לשנות את הוראות סעיף 6 אלא בחוק-יסוד
שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות
של חברי הכנסת. את הוראות סעיף זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון)5
מטרה 1 .חוק-יסוד זה בא לקבוע בחוק-יסוד: ירושלים בירת
ישראל, הגבלה על שינוי שטח תחומה של ירושלים
ועל שינוי בהחלת המשפט, השיפוט והמינהל של
מדינת ישראל בתחום זה וכן בא לאסור על העברת
כל סוג של סמכות, שלטונית או עירונית, המתייחסת
של מדינת ישראל. לתחום ירושלים, לידי כל גוף שאינו פועל מכוח חוק
2] .התיקון שולב בחוק העיקרי].
שמירת דינים 3 .אין בהוראות חוק-יסוד זה כדי לגרוע מהוראות חוק
יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
כל דין. עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994 ,או מהוראות

bottom of page